Kancelaria Adwokacka

Zapraszam do bliższego zapoznania się z zakresem działalności Kancelarii Adwokackiej.

Zakres działalności

O Kancelarii

W 2012 r. ukończyłam wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2010-2011 studiowałam także w Belgii na Uniwersytecie w Antwerpii, gdzie ukończyłam program studiów prawniczych International and European Legal Studies Programme z tytułem cum laude. Od 2013 r. jestem członkiem Izby Adwokackiej w Olsztynie. W latach 2013-2015 r. odbywałam aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Olsztynie. Egzamin adwokacki złożyłam z wynikiem pozytywnym w marcu 2016r.

Zarówno studia prawnicze, jak i aplikacja adwokacka pozwoliły mi zdobyć wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz doświadczenie zawodowe. W trakcie aplikacji adwokackiej miałam możliwość wykorzystywać zdobytą wiedzę prawniczą na sali sądowej, podczas konsultacji z klientami oraz sporządzając pisma procesowe. W obszarze moich zainteresowań leżą przede wszystkim sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa spadkowego. Zajmuję się również sprawami z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa administracyjnego i prawa karnego. Doświadczenie zawodowe pozwala mi prowadzić obsługę prawną przedsiębiorstw oraz osób fizycznych.

Zapraszam do bliższego zapoznania się z zakresem działalności Kancelarii Adwokackiej.

m-bonkowska

Obsługa prawna dostosowana do Pańswa potrzeb.

Elastyczne godziny spotkań.

Gwarancja sumienności, dyskrecji i zaangażowania.

Zakres działalności

Prawo Gospodarcze

Reprezentacja podmiotów gospodarczych przed sądami i organami administracji publicznej, prowadzenie spraw spółek, spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń, w tym ich rejestracji, sporządzanie i opiniowanie umów gospodarczych,

 

|

Prawo Cywilne

Prowadzenie spraw dotyczących prawa własności, posiadania, użytkowania wieczystego, służebności, użytkowania, zastawu, hipoteki, prowadzenie spraw dotyczących prawa zobowiązań, w tym sporów wynikłych w związku z realizacją umów, dochodzenie odszkodowań z tytułu popełnionych przestępstw, szkód komunikacyjnych, wynikających z zaistniałego uszczerbku na zdrowiu, reprezentacja w toku postępowania ugodowego, sądowego i egzekucyjnego

 

Prawo Spadkowe

Prowadzenie spraw związanych ze stwierdzeniem nabycia spadku, działem spadku, reprezentacja w sprawach o zachowek, doradztwo w sprawach dotyczących dziedziczenia,

Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Prowadzenie spraw małżeńskich związanych z separacją, rozwodem, unieważnieniem małżeństwa, doradztwo i pośrednictwo w sprawach dotyczących rozwiązania małżeństwa przed sądami zagranicznymi, w tym uregulowanie powyższych kwestii w aktach stanu cywilnego, prowadzenie spraw z zakresu władzy rodzicielskiej, prowadzenie spraw dotyczących alimentów, ustalenia kontaktów z dziećmi, prowadzenie spraw związanych z ustaleniem bądź zaprzeczeniem ojcostwa i macierzyństwa, reprezentacja w sprawach o przysposobienie, jego rozwiązanie lub unieważnienie, doradztwo i reprezentacja w sprawach o podział majątku wspólnego

Prawo Administracyjne

Reprezentacja przed organami administracji publicznej, w tym przed jednostkami samorządu terytorialnego i Samorządowym Kolegium Odwoławczym, reprezentacja przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, sporządzanie pism urzędowych, procesowych, podań oraz wniosków

 

 

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Prowadzenie spraw z zakresu praw pracowników, w tym o ustalenie stosunku pracy, o odszkodowanie i przywrócenie do pracy, o wynagrodzenie, prowadzenie spraw dotyczących emerytury i renty,  sporządzanie odwołań od orzeczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

Prawo Karne

Prowadzenie spraw karnych, karnoskarbowych, wykroczeń, obrona w postępowaniach przygotowawczych i sądowych, w tym na etapie postępowania apelacyjnego i kasacyjnego, przed wszystkimi sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, pomoc osobom zatrzymanym, tymczasowo aresztowanym, skazanym odbywającym kary pozbawienia wolności oraz członkom ich rodzin, reprezentowanie pokrzywdzonych w toku postępowania przygotowawczego oraz oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych i oskarżycieli subsydiarnych w postępowaniu sądowym.

tel.: +48 605 050 465

adwokat@bonkowska.com

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Monika Bońkowska
ul. Dąbrowszczaków 39
lok. 407 C (IV piętro)
10-542 Olsztyn

tel.: 605 050 465
adwokat@bonkowska.com

NIP 739-388-75-34
REGON 365118807

Umów się na spotkanie

5 + 15 =

W celu ustalenia terminu spotkania, proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy. Mogą Państwo skorzystać także z formularza kontaktowego zamieszczonego powyżej,

Adwokat Monika Bońkowska